Rezervácia pobytu

Objednávkový formulár, ktorý je prístupný na stránkach spoločnosti FromGlobe s.r.o objednávateľ v prípade záujmu vyplní on-line. webová stránka je dostupná v niekoľkých jazykoch. Základná stránka je www.fromglobe.com. Vyplnený formulár je odoslaný automaticky spoločnosti FromGlobe na ďalšie administratívne spracovanie. Na objednávateľom zadanú e-mailovú adresu je zaslaný potvrdzujúci e-mail, ktorý potvrdí objednávateľovi, že FromGlobe nezáväznú prihlášku prijal. 

Následne je nezáväzná prihláška spracovaná a objednávateľovi zaslaný email s prístupom k záväznej objednávke, ktorú je objednávateľ v prípade záujmu povinný vyplniť a opätovne odoslať na adresu info@fromglobe.com alebo odpovedať na email, ktorým  mu boli zaslané predošlé informácie. Prijatá záväzná objednávka je spracovaná, a objednávateľovi sa do 3 dní zasiela akceptačný list od partnerskej školy, o ktorú má objednávateľ záujem.

Zmluva medzi objednávateľom a FromGlobe vzniká v momente keď FromGlobe doručí objednávateľovi akceptačný list, ktorý zaručuje umiestnenie a rezerváciu miesta v jazykovom kurze v partnerskej škole sprostredkované spoločnosťou FromGlobe. Od okamihu doručenia akceptačného listu vzniká objednávateľovi  služby záväzok voči sprostredkovateľovi dodržať zmluvné podmienky  s ktorými je spojená aj platba v celkovej sume pobytu s príslušenstvom, či zálohová platba. Od odoslania záväznej objednávky až do času kým Vám spoločnosť FromGlobe nezašle akceptačný list je objednávateľ viazaný záväznou objednávkou. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od objednávky v čase do doručenia akceptačného listu ale berie na vedomie, že odstúpenie je spoplatnené manipulačným poplatkom 50 eur. Akceptačný list je zasielaný spoločne so zmluvou o sprostredkovaní jazykového pobytu, ktorú musia obe strany podpísať. 

Prihlášku môže záujemca vyplniť aj v písomnej forme ak je takáto poskytnutá alebo prostredníctvom telefonátu, no následne je povinný vyplniť on-line záväznú objednávku zaslanú emailom na objednávateľovu e-mailovú adresu na základe, ktorej prebehne záväzná rezervácia kurzu na partnerskej škole.

Prihláška musí byť vyplnená čitateľne a musí obsahovať všetky povinné údaje potrebné na sprostredkovanie jazykového pobytu vybranej škole. Povinné údaje sa môžu v závislosti od miesta jazykového pobytu, školy, doby trvania kurzu a veku odlišovať.

Objednávateľ je povinný poskytnúť tieto údaje dobrovoľne a v prípade chýbajúcich údajov je povinný tieto údaje doplniť bezodkladne. Spoločnosť FromGlobe si vyhradzuje právo odstúpenia od sprostredkovania jazykového pobytu v prípade, že potrebné údaje neboli objednávateľom poskytnuté a toto má za následok, že škola odmietla alebo zrušila žiadosť o zaradenie do jazykového programu z dôvodu neúplných informácií. V prípade, že jazykový pobyt objednávateľa má začiatok za menej ako 30 dní môžu sa na objednávateľa vzťahovať storno poplatky podľa platných podmienok.

Odmietnutie jazykového pobytu po doručení akceptačného listu na objednávateľovu emailovú adresu sa spoplatňuje jedno rázovým manipulačným poplatkom v sume 50 eur v prospech sprostredkovateľa splatným do 14 pracovných dní od výzvy sprostredkovateľa na zaplatenie. Na manipulačný poplatok bude vystavená faktúra, ktorá bude zaslaná na emailovú adresu objednávateľa jazykového pobytu. V prípade, že faktúra nebude uhradená v stanovenej dobe splatnosti FromGlobe si vyhradzuje právo vymáhať tento záväzok súdnou cestou podľa platnej legislatívy v krajine kde bol jazykový pobyt objednaný.

Platba za jazykový pobyt a zálohová faktúra

Spoločne s akceptačným listom je objednávateľovi zaslaná aj faktúra na platbu za jazykový pobyt a jeho príslušenstvo a objednané tovary alebo tovary, ktoré sú povinnou súčasťou jazykového pobytu. Faktúra musí byť uhradená do 14 dní od doručenia faktúry na účet sprostredkovateľa.

Faktúra za jazykový pobyt musí byť uhradená a pripísaná na účet poskytovateľa najneskôr na 15. deň od doručenia faktúry objednávateľovi. V prípade, že faktúra nie je uhradená včas objednávateľ je povinný informovať sprostredkovateľa o dôvodoch a prípadne faktúru urýchlene zaplatiť a zabezpečiť doklad o úhrade vydaný bankovou inštitúciou či poskytovateľom finančnej služby, ktorá musí byť overiteľná. V prípade, že platba nebola pripísaná na účet poskytovateľa a nebol zabezpečený overiteľný doklad o úhrade FromGlobe si vyhradzuje právo jazykový pobyt zrušiť u poskytovateľa jazykového pobytu a následne si nárokovať manipulačný poplatok 150 eur. V prípade, že bol pobyt objednávaný v dobe kratšej ako 30 dní pred dátumom začiatku kurzu vzťahujú sa na objednávateľa storno poplatky, podľa platných podmienok spoločnosti FromGlobe. Ak je klient poistený proti stornu nastupujú storno podmienky a náklady hradí poisťťovňa podľa poistnej zmluvy.

Faktúra na celkovú cenu pobytu je vystavená objednávateľovi, ktorý si objednal jazykový pobyt, ktorého začiatok je do 60 dní od zaslania záväznej objednávky, prípadne pobyt, ktorý si vyžaduje zálohu. Pobyty vyžadujúce zálohu, nie sú kategoricky vymenované, a preto FromGlobe informuje objednávateľa o potrebe finančnej úhrady v plnom rozsahu. 

Zálohová faktúra je vystavená iba objednávateľovi, ktorého jazykový pobyt sa začína nie skôr ako 61 dní od doručenia akceptačného listu. Zálohová faktúra je vystavená iba na základe požiadavky objednávateľa, inak je vystavená na celkovú sumu. Výška zálohovej faktúry je predstavuje minimálne 30% z celkovej sumy pobytu a príslušenstva prípadne iných objednaných služieb. Minimálna suma zálohovej faktúry nie je nižšia ako 300 eur. Doplatok zálohovej faktúry musí byť uhradený objednávateľom najneskôr do 40 dňa pred začiatkom pobytu.

V prípade, že ide o akademický rok alebo polrok a rodinných jazykových pobytov môže byť platba rozdelená na niekoľko častí čo bude uvedené aj vo faktúre ktorá uvádza sumu, ktorá ma byť zaplatená ale aj sumu ktorá je zostatková a musí byť uhradená. Ku faktúre môže byť priložený aj sprievodný list s bližšími informáciami ako je potrebné faktúru uhradiť. FromGlobe nezodpovedá za prípady kedy objednávateľ vykonal transfer, vklad alebo platbu kartou chybne a platba nebola pripísaná v prospech sprostredkovateľa. Platba je možná iba bezhotovostným platobným stykom a spoločnosť FromGlobe postupuje v zmysle zákona. V prípade, že si plnú úhradu vyžaduje iná inštitúcia - napríklad ambasáda, Fromglobe je povinný vystaviť faktúru na plnú sumu. 

V prípade, že objednávateľ má opodstatnenú požiadavku platiť inak, iným spôsobom či využiť iný legálny a bežný spôsob platby spoločnosť FromGlobe a objednávateľ musia spoločne súhlasiť aby táto transakcia mohla byť vykonaná.

Letenka

Spoločnosť FromGlobe zabezpečuje iba asistenciu a poradenstvo pri kúpe leteniek. V prípade, že objednávateľ vyžaduje od poskytovateľa aby mu zabezpečil letenky, spoločnosť FromGlobe na základe súhlasu objednávateľa požiada úartnerskú spoločnosť o sprostredkovane leteniek. Objednávateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že FromGlobe poskytne údaje o klientovi, ktoré sú nevyhnutné na rezerváciu letenky. Partnerská spoločnosť vystavý objednávateľovi faktúru po dohode o cene letenky a klient je povinný túto faktúru v termíne uhradiť. V prípade, že sa tak nestane, FromGlobe nepreberá zodpovednosť za túto tranzakciu. Informácie o letoch sú spoločnosti FromGlobe zaslané partnerskou spoločnosťou, ktorá sprostredkovala letenky prípadne klientom, abz FromGlobe mohol uprestniť čas a dátum príletu a odletu partnerskej škole, ktorá organizuje transfer objednávateľa. FromGlobe nezodpovedá za poskytnutie služby, neskoré poskytnutie, resp. meškanie alebo iné problémy spôsobené objednávateľovi zo strany dopravcu. Objednávateľ v prípade  nespokojnosti so zabezpečením služby kontaktuje priamo leteckú spoločnosť nie FromGlobe.

Jazykový kurz

Jazykový pobyt ako celkový a finálny produkt je súbor služieb sprostredkovaný spoločnosťou FromGlobe s.r.o pre objednávateľa. Služby sú vykonávané partnerskými poskytovateľmi s ktorými FromGlobe s.r.o spolupracuje na základe zmluvného vzťahu. Jazykový pobyt ako produkt sa skladá viacerých navzájom kombinovateľných služieb, ktoré na seba nadväzujú ale môžu byť sprostredkované a objednané aj jednotlivo.

Základom produktu je sprostredkovanie jazykového kurzu pre objednávateľa, ktorý si môže ku kurzu priobjednať aj sprostredkovanie ubytovania, dopravy, poistenia či zabezpečenie aktivít vykonávaných zmluvnými partnermi FromGlobe s.r.o. FromGlobe s.r.o počas celého vzťahu s objednávateľom vystupuje výlučne ako sprostredkovateľ , nie ako poskytovateľ služby, jazykového kurzu, ubytovania ani dopravy. Obsah služieb poskytovaných poskytovateľmi zodpovedá popisu zverejneného na internete alebo v tlačových materiáloch, čo sa môže líšiť v závislosti od miesta pobytu a jednotlivej školy. V prípade pochybností o obsahu služby, cene služby alebo iných pochybností vzniknutých v priamom spojení so zabezpečením jazykového pobytu ako celku je smerodajná podpísaná prihláška a ponuka zverejnená na webovej stránke v čase objednania. Za evidenciu je považovaná aj emailová komunikácia a vyjadrenia oboch strán, za ktoré sa považujú iba súhlasné alebo nesúhlasné vyjadrenia zmluvnej strany o sprostredkovaní alebo akceptácii služby alebo služieb, resp. kompletného balíčka služieb.

Kalkulácie zasielané spoločnosťou FromGlobe záujemcovi o jazykový pobyt alebo službu nie sú záväzné a finálna cena môže byť zmenená. Zmeny môžu byť spôsobené aj momentálnym kurzovým lístkom, poskytovateľom či v závislosti od rozhodnutia spoločnosti FromGlobe s.r.o o zmene cenníka. O zmenách ceny FromGlobe informuje objednávateľa bezodkladne a v predstihu. V prípade, že cenová kalkulácia zaslaná spoločnosťou FromGlobe s.r.o potencionálnemu objednávateľovi bola vypracovaná nesprávne, nastala chyba pri konfigurácii služieb, alebo chyba bola spôsobená ľudských faktorom, FromGlobe si vyhradzuje právo úpravy ceny, prípadne odstúpenie od cenovej ponuky. V prípade neskoro zistených chýb sa FromGlobe aj objednávateľ riadia cenníkom školy a príslušnými registračnými poplatkami. 

UBYTOVANIE

FromGlobe vystupuje ako sprostredkovateľ ubytovania v ubytovacích zariadeniach poskytovaných partnerskou školou, resp. poskytovateľom, ktorý v spolupráci s partnermi tieto ubytovacie kapacity poskytuje na základe osobitného oprávnenia poskytovať takéto služby. FromGlobe sprostredkováva ubytovanie v hostiteľských rodinách, študentských rezidenciách, študentských domovoch, súkromných bytoch prenajímaných objednávateľom, alebo v iných ubytovacích zariadeniach ako napr. hoteloch, s ktorými spolupracuje.

HOSTITEĽSKÁ RODINA  je rodina, ktorá spolupracuje s poskytovateľom kurzu, a poskytuje ubytovanie pre účastníkov jazykových kurzov. Hostiteľská rodina sa môže nachádzať maximálne 2 hodiny dostupným dopravným prostriedkom. Anglicky hovoriaca rodina poskytuje ubytovanie v jedno, dvoj alebo trojposteľovej izbe, alebo izbách čo sa môže líšiť v závislosti od zvoleného miesta jazykového programu, obdobia ale aj výberu štandardu samotným objednávateľom.

Za ubytovanie v hostiteľskej rodine počas sezóny, ktorú môže mať každá škola individuálnu môže byt objednávateľovi započítaný príplatok vyjadrený v hodnote sumou za týždeň alebo za celkový pobyt. Ubytovanie v hostiteľskej rodine sa začína od nedele a končí sa v sobotu, ak nie je určené inak, pričom FromGlobe ponúka možnosť príplatku za každú extra noc pokiaľ súhlasí hostiteľská rodina a poskytovateľ jazykového kurzu. V tomto prípade ide o extra službu, ktorá nemusí byť poskytnutá v prípade, že kapacita hostiteľskej rodiny je vyčerpaná, hostiteľská rodina neposkytuje alebo nesúhlasí s extra nocou alebo požiadavka nebola zadaná včas. Extra noc v rodine musí byť potvrdená spoločnosťou FromGlobe, poskytovateľom a hostiteľkou rodinou a tiež náklady na doplatok uhradené príjemcovi platby v predstihu pred dátumom čerpania služby.

ŠTUDENT je povinný rešpektovať bežné zvyky rodiny, chod domácnosti a spôsoby rodiny. Má nárok na pol penziu alebo plnú penziu v závislosti od prihlášky objednávateľa, ak jeho objednávka zahŕňa aj stravovanie. Študent je oprávnený využívať ubytovania podľa bežných etických a morálnych pravidiel, no nie je oprávnený mať hostí ak nie je dohodnuté s rodinou inak. Študent je tiež povinný dodržiavať legislatívu a zákony danej krajiny a zdržať sa požívania a používania ale aj držby zakázaných a nelegálnych látok a predmetov. Porušovanie týchto pravidiel môže viesť k vylúčeniu z rodiny. Individuálne pravidlá si dohodne rodina so študentom na mieste.V prípade, že študent poruší pravidlá a je vylúčený z ubytovania, tak náklady spojené so stratou ubytovania a nájdením nového ubytovania hradí objednávateľ. 

INFORMÁCIA O RODINE PRED KURZOM Spoločnosť FromGlobe je povinná oboznámiť objednávateľa o hostiteľskej rodine, jej adrese, a kontaktne najneskôr do 7 dní pred nástupom na ubytovanie ak nie je pobyt zabezpečovaný v kratšej dobe alebo ak nie je dohodnuté inak.

Zmena hostiteľskej rodiny

Odmietnutie študenta rodinou je možné iba v prípade ak rodina výslovne odmietne ďalej poskytovať ubytovanie objednávateľovi z niektorých nasledovných dôvodov: násilie, užívanie alkoholu, omamných látok ale nelegálna držba týchto látok, neprekonateľné rozdiely v kultúre či správaní a zvykoch alebo iných eticky a morálne nerešpektovateľných dôvodov.

V tomto prípade vstupuje do procesu poskytovateľ jazykového kurzu a zabezpečuje pohovor a nasledovnú nápravu. V prípade, že k náprave aj napriek upozornenia nedôjde objednávateľ rodinu musí opustiť a bude následne v závislostí od kapacity školy ubytovaný v inej rodine. Ak sa podobné správanie opakuje a následná sťažnosť náhradnej rodiny je opodstatnená poskytovateľ ubytovania a spoločnosť FromGlobe si vyhradzujú právo odmietnutia ubytovania bez náhrady finančných prostriedkov objednávateľovi.

Odmietnutie hostiteľskej rodiny študentom je možná iba v prípade ak študent písomne odmietne ďalej bývať v rodine z niektorých nasledovných dôvodov: nízky hygienický štandard, alergénne prostredie preukázané lekárskou správou, nezáujem rodiny komunikovať ani na minimálnej úrovni. Študent v prípade odmietnutia hostiteľskej rodiny bude oboznámený s postupom pričom maximálna doba zmeny ubytovania nepresahuje 1 nezačatý školský týždeň. Ak Študent odmietne ubytovanie v náhradnej rodine stráca nárok na ubytovanie v rodine rovnako ako na náhradu finančných prostriedkov. Študent môže požiadať o zmenu typu ubytovania napríklad na rezidenciu no je povinný uhradiť čiastku za ubytovanie v predstihu spoločne s administratívnym poplatkom - ubytovací poplatok.

FromGlobe si vyhradzuje právo zmeniť hostiteľskú rodinu najneskôr 1 deň pred odletom do destinácie pobytu v prípade ak zmenu inicioval poskytovateľ.

Objednávateľ berie na vedomie, že FromGlobe iba sprostredkuje uzavretie zmluvy medzi poskytovateľom a objednávateľom a preto nezodpovedá za štandard, hygienu či iné prípadné nedostatky, ktoré sa môžu objaviť. V prípade, že objednávateľ nie je spokojný so štandardom ubytovania FromGlobe môže iniciovať inšpekciu ubytovania študenta. Študent je však povinný akceptovať rodinné zvyky, dekoráciu či tradície v mieste ubytovania. V prípade, že ubytovanie jasne nespĺňa bežné štandardy, študent informuje FromGlobe a tiež školu a požaduje náhradu, prípadne zmenu či nápravu namietanej skutočnosti. 

Ubytovanie v rezidencii

Ubytovanie v rezidencii je poskytované poskytovateľom jazykového kurzu alebo v jeho spolupráci a musí spĺňať základné hygienické štandardy, bežne kontrolované poskytovateľom. Ubytovanie je poskytované na jedno, dvoj, alebo troj-posteľových izbách, ktoré môžu no nemusia mať samostatnú kúpeľňu či sociálne zariadenie. Rezidencia poskytuje spoločnú miestnosť, kuchyňu prípadne záhradu čo môže byť individuálne v závislosti od miesta pobytu, resp. jednotlivej školy. Odmietnutie študenta školou, resp. rezidenciou alebo naopak sa riadi pravidlami, ktoré sú zakotvené v sekcii HOSTITEĽSKÁ RODINA.

Objednávateľ berie na vedomie, že FromGlobe iba sprostredkuje uzavretie zmluvy medzi poskytovateľom a objednávateľom a preto nezodpovedá za štandard, hygienu či iné prípadné nedostatky, ktoré sa môžu objaviť. V prípade, že objednávateľ nie je spokojný so štandardom ubytovania FromGlobe môže iniciovať inšpekciu ubytovania študenta. Študent je však povinný akceptovať zvyky, dekoráciu či tradície v mieste ubytovania. V prípade, že ubytovanie jasne nespĺňa bežné štandardy, študent informuje FromGlobe a tiež školu a požaduje náhradu, prípadne zmenu či nápravu namietanej skutočnosti. 

Ubytovanie na súkromí - byty a domy

Je ubytovanie na súkromí v prenajatom byte, apartmáne alebo dome, kde objednávateľ má k dispozícií jednoposteľovú, dvojposteľovú alebo trojposteľovú izbu v závislosti od výberu a úhrady. Pokiaľ si objednávateľ vybral možnosť, že obydlie bude využívať sám je za tento objekt plne zodpovedný. Objednávateľ nemôže prenajať izbu, časť izby ani ponúknuť ubytovanie za odplatu ani bezodplatne. Ubytovanie slúži výlučne osobe/osobám, ktoré si zaň zaplatili v súvislosti s jazykovým pobytom. Za tento druh ubytovania je potrebné zaplatiť bezpečnostný depozit, ktorý je návratný ak nevznikla na zariadení žiadna škoda. V prípade, že vznikne škoda alebo dôjde k poškodeniu zariadenia objednávateľ je povinný túto udalosť nahlásiť sprostredkovateľovi na emailovú adresu info@fromglobe.com. Sprostredkovateľ poškodenie odstráni v rámci možností čo najskôr a ak sa preukáže, že za cena za vzniknutú škodu môže objednávateľ táto suma bude odpočítaná z bezpečnostného depozitu. Ak cena presahuje bezpečnostný depozit, objednávateľ je povinný uhradiť túto škodu na základe zaslanej faktúry do 7 dní od zaslania. FromGlobe nezodpovedá za aktivity objednávateľa v danom zariadení a preto objednávateľ musí užívať zariadenie s súlade so základnými morálnymi pravidlami a etikou. Za akúkoľvek ilegálnu či protizákonnú činnosť FromGlobe nezodpovedá. FromGlobe si vyhradzuje právo  kontroly zariadenia.

Objednávateľ berie na vedomie, že FromGlobe iba sprostredkuje uzavretie zmluvy medzi poskytovateľom a objednávateľom a preto nezodpovedá za štandard, hygienu či iné prípadné nedostatky, ktoré sa môžu objaviť. V prípade, že objednávateľ nie je spokojný so štandardom ubytovania FromGlobe môže iniciovať inšpekciu ubytovania študenta. Študent je však povinný akceptovať zvyky, dekoráciu či tradície v mieste ubytovania. V prípade, že ubytovanie jasne nespĺňa bežné štandardy, študent informuje FromGlobe a tiež školu a požaduje náhradu, prípadne zmenu či nápravu namietanej skutočnosti. 

Informácie o doprave pre rodiny a ubytovacie zariadenia

FromGlobe vyžaduje od objednávateľa jazykového programu aby v prípade, že si zabezpečuje dopravu sám tak zaslal údaje o doprave bezodkladne po zakúpení leteniek či cestovných lístkov emailom na adresu info@fromglobe.com aby spoločnosť FromGlobe bola schopná tieto údaje poskytnúť poskytovateľovi, a poskytovateľ v dostatočnom predstihu ubytovaciemu zariadeniu alebo rodine. Ak objednávateľ má objednaný transfer, tak je povinný zaslať údaje o doprave do destinácie spoločnosti FromGlobe v dostatočnom predstihu, aby FromGlobe mal dostatok času na sprostredkovanie transferu z/na letisko. Údaje musia byť zaslané najneskôr 10 dní pred pobytom aby FromGlobe dokázal zabezpečiť bezproblémové vyzdvihnutie objednávateľa z letiska. V prípade, že bol pobyt objednaný v dobe kratšej ako 10 dní do pobytu, objednávateľ je povinný tieto údaje zaslať bezodkladne po zakúpení dopravy. V prípade nedoručenia údajov, doručenia údajov neskôr ako 4 dni pred pobytom sprostredkovateľ nezaručuje spracovanie údajov u poskytovateľa a preto nezodpovedá za prípadné problémy, neposkytnutie služby resp. zdržania pri vyzdvihnutí z letiska.

Transfer – vyzdvihnutie z letiska a odvoz do miesta ubytovania

AIRPORT TRANSFER - Transfer z letiska do destinácie pobytu, priamo do miesta ubytovania je nadštandardná a príplatková služba poskytovaná ako v krajine z ktorej objednávateľ odlieta tak aj v krajine kde je poskytovaný jazykový pobyt. Transfer z letiska je osobná doprava so zástupcom spoločnosti priamo na adresu ubytovania. Službu poskytuje spoločnosť FromGlobe za príplatok, ktorý sa líši v závislosti od vzdialenosti letiska od miesta pobytu. Objednávateľ je povinný zaslať údaje o letenke spoločnosti FromGlobe aby mohla zabezpečiť bezproblémovú realizáciu transferu z letiska priamo na adresu ubytovania. Poskytovateľ transferu vopred pozná adresu objednávateľa. V prípade, že pobyt je rezervovaný v dobe kratšej ako 10 dní pre začiatkom kurzu je potrebné konzultovať poskytnutie tejto služby so sprostredkovateľom pobytu, avšak údaje o letenke musia byť doručené do 4 dní pred príchodom do destinácie ak nie je dohodnuté inak. V prípade, že objednávateľ neinformuje o zmene letenky, dátumu, zmene času príletu a nie je možné ani objednávateľa kontaktovať transfer sa považuje za nevyužitý. Nevyužitý transfer a platba za túto službu sú nenávratné. Pod transferom sa myslí jednosmerná cesta, nie spiatočná.

NO TRANSFER v prípade, že objednávateľ si nepraje transfer, je za svoju dopravu plne zodpovedný. V tomto prípade je tiež však povinný zaslať údaje o letenke a či inej doprave s prípadným predpokladaným časom príchodu do miesta ubytovania. Ak objednávateľ nedoručí potrebnú dokumentáciu, môže sa stať, že v mieste ubytovania nemusí byť nik prítomný resp. rezidencia môže byt zamknutá. Za takto vzniknuté situácie FromGlobe nezodpovedá.

Záväzná objednávka

Záväznú objednávku vykoná prostredníctvom rezervačného systému FromGlobe, ku ktorému dostane prístup emailom prostredníctvom tzv. on-line formulára na webových stránkach FromGlobe. Objednávka musí obsahovať všetky nevyhnutné údaje, ktoré sú potrebné na sprostredkovanie služieb požadovaných objednávateľom. FromGlobe si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku v prípade, že objednávka nie je kompletná a potrebné údaje neboli objednávateľom poskytnuté, alebo neboli poskytnuté včas. V prípade, že online objednávka nie je k dispozícii využije objednávateľ spôsob odporučený spoločnosťou FromGlobe tak, aby spĺňal základné požiadavky a náležitosti.

Ak usporiadateľ služieb objednávku:

-          Nepotvrdí z dôvodu vypredaných kapacít FromGlobe informuje objednávateľa bezodkladne

-          Nepotvrdí z dôvodu okamžitej rezervácie, kedy usporiadateľ požaduje okamžitú platbu od sprostredkovateľ tak sa postupuje tak, že FromGlobe oboznámi bezodkladne objednávateľa o podmienkach, vystaví mu faktúru s okamžitou splatnosťou a po pripísaní finančných prostriedkov na účet sprostredkovateľa, FromGlobe záväzne potvrdí a uhradí službu, ktorú sprostredkúva pre objednávateľa. Ak medzi časom došlo k vypredaniu služieb FromGlobe postupuje tak, že bezodkladne informuje objednávateľa a navráti finančné prostriedky prostredníctvom dohodnutej metódy.  Klient berie na vedomie, že v prípade okamžitej rezervácie a potvrdenia, že služby sú dostupné tak klient je v prípade náhleho odstúpenia od zmluvy o sprostredkovaní je povinný znášať storno podmienky sprostredkovateľa.

-          Nepotvrdí z dôvodu, že nákup v danej cenovej hladine nie je možný, tak sa postupuje tak, že FromGlobe bezodkladne informuje záujemcu a oboznámi ho so vzniknutou situáciou. Na základe dohody so záujemcom môže záujemcovi vypracovať novú cenovú ponuku a pokračovať v bežných procesoch.

-          Potvrdí, FromGlobe zašle objednávateľovi informácie o postupe spoločne s faktúrou a informuje objednávateľa do kedy je ponuka platná.

Zľavy a marketingové akcie

Zľavnené a akciové ceny sú uvedené presne pričom zobrazujú aj predošlú alebo bežnú cenu dostupnú na porovnanie. Zľavy platia jednorázovo a nie je ich možné kombinovať ani si nárokovať sprostredkovanie služby/služieb pokiaľ sa zľava skončila alebo bola vypredaná. Pri zľave je potrebný súhlas oboch strán a to objednávateľa aj sprostredkovateľa a môže byť nárokovaná iba v prípade, že bola uzavretá zmluve alebo potvrdený vyplnený on-line formulár a podľa podmienok FromGlobe došlo v stanovenej lehote aj k úhrade a iným náležitostiam či k splneniu prípadných podmienok ak bola zľava podmienená.

Vyučovanie

Vyučovanie prebieha v priestoroch školy, ktorú si objednávateľ vybral, prípadne v partnerských zariadeniach, ktoré zabezpečuje a poskytuje škola. FromGlobe neovplyvňuje výber zariadenia, kvalitu ani bezpečnosť zariadenia. Škola sa zaručuje že jej zariadenie je v súlade s bežnými štandardami a spĺňa nároky na výkon vyučovania podľa legislatívy danej krajiny, kde sa vykonáva poskytnutie služby.

Dĺžka vyučovacej lekcie/vyučovacej hodiny sa môže odlišovať v závislosti od výberu školy. Presné trvanie vyučovacej hodiny objednávateľ nájde v sekcii každej školy. Objednávateľ zaslaním záväznej objednávky potvrdzuje, že porozumel spôsobu výučby na škole, obsahu kurzu a súhlasí s dĺžkou vyučovacej lekcie.

Vyučovanie prebieha počas pracovných dní no vo výnimočných situáciách môže prebiehať aj počas víkendu. FromGlobe nepreberá zodpovednosť za zmenu rozvrhu na škole a študent ako objednávateľ nemá právo si nárokovať kompenzáciu ak bol počet vyučovacích lekcií adekvátny objednanému počtu lekcií. Vyučovanie môže prebiehať doobeda alebo poobede, blokovou formou, a medzi vyučovacie lekcie sa počítajú aj prípadné „workshopy“ resp. hodiny zamerané na komunikáciu, či skupinové cvičenia.

Štátne sviatky a mimoriadna situácia

Počas štátnych sviatkov sa vyučovanie nekoná ak škola neustanovuje inak. Objednávateľ nemá právo na kompenzáciu. Pri dlhodobých pobytoch objednávateľ rešpektuje rozvrh prázdnin školy a môže tieto prázdniny využiť podľa vlastného uváženia. Prázdniny sú súčasťou pobytu. Za mimoriadnu situáciu sa považuje situácia kedy sa nedalo predpokladať, že k nej dôjde. Ide najmä o živelné pohromy, záplavy a iné situácie zapríčinené poveternostnými podmienkami, ktoré majú vplyv na vyučovanie resp. náhle politické zmeny a iné neočakávané situácie. V prípade, že je vyhlásená takáto situácia FromGlobe aktívne komunikuje s objednávateľom pobytu za účelom zistenia či je v poriadku a či je chod jazykového pobytu ovplyvnený a do akej miery. Objednávateľ môže kedykoľvek kontaktovať sprostredkovateľa za účelom zistenia postupu pri nečakanej situácii na známych kontaktných telefónnych číslach, ktoré sú označené ako tiesňové linky dostupné 24 hodín denne.  Škola môže poskytnúť náhradu poškodeným študentom, avšak FromGlobe za vzniknuté situácie nezodpovedá. FromGlobe zabezpečuje v prípade žiadosti objednávateľa náhradne ubytovanie, dopravu či iné služby a poskytuje potrebnú pomoc pri riešení neobvyklých situácií priamo v mieste pobytu. V prípade, že objednávateľ vyžaduje nadštandardné služby od poskytovateľa, môže mu byť vyhovené ak poskytovateľ má možnosť požadované služby zabezpečiť. Takéto služby môžu byť spoplatnené a následne fakturované ako doplatkové služby.

Absencia a neskoré príchody

V prípade, že sa objednávateľ nedostaví na vyučovanie včas – na začiatok hodiny, jednotlivé školy si podľa individuálnych pravidiel vyhradzujú právo študenta nepripustiť k vyučovacej hodine. Objednávateľ je povinný zistiť si pravidlá na škole a prísť na vyučovanie včas. FromGlobe nie je zodpovedný za interné pravidlá školy a nezodpovedá za zameškané hodiny z dôvodu neskorých príchodov. Objednávateľ nemá právo na náhradu nevyčerpaných, nevyužitých vyučovacích hodín.

Každá škola pravidelne kontroluje dochádzku a informuje sprostredkovateľa o anomáliách v dochádzke objednávateľa. Každá škola môže mať individuálne nastavenú minimálnu hranicu na dochádzku. V prípade, že študent nespĺňa minimálnu dochádzku je prizvaný na osobný pohovor a upozornený ak nie je stanovený iný postup, že môže byt vylúčený z kurzu v prípade, že sa nízka návštevnosť opakuje. Ak existuje dôvody, prečo sa objednávateľ nemôže zúčastňovať vyučovania, je povinný o tom informovať sprostredkovateľa alebo školu. V prípade svojvoľného porušovania školskej dochádzky či prípadného vylúčenia z kurzu FromGlobe nezodpovedá za nevyčerpané lekcie, či ubytovanie. V prípade choroby či iných nepredvídaných situácií spojených so zdravotným stavom objednávateľa môže byť náhrada predmetom poistného konania, ak objednávateľ mal také zaobstarané prostredníctvom sprostredkovateľa ale osobitne.

Pracovná skúsenosť – INTERNSHIP

FromGlobe ponúka sprostredkovanie zmluvy tohto druhu pracovného pomeru, ktorý je vykonávaný v súlade s pracovným právom krajiny pobytu. Objednávateľ si môže vybrať oblasť v ktorej by rád pracoval avšak FromGlobe negarantuje umiestnenie do takejto pozície v prípade, že dané pozície už sú obsadené alebo objednávateľ neuspel na prijímacom pohovore. Ide o dobrovoľnícku prax, ktorá sa vykonáva bezodplatne kde účastník má svoje práva aj povinnosti. V prípade porušenia pracovnej disciplíny si škola, FromGlobe alebo zamestnávateľ vyhradzujú právo zbavenia funkcie a ukončenia tejto praxe, bez nároku na náhradu škody. Škola a FromGlobe sa môžu pokúsiť nájsť iné vhodné umiestnenie avšak toto je predmetom možností. Z dôvodu pracovno-právnej judikatúry študenti môžu pracovať iba na polovičný úväzok, preto objednávateľ je povinný toto obmedzenie dodržiavať. V prípade vymeškania vyučovania z dôvodu praxe, vyučovacie hodiny a náklady s nimi spojené nebudú kompenzované.

Pomoc so životopisom a služby Globe

FromGlobe nezodpovedá za úspešnosť objednávateľa, ktorejkoľvek služby Globe na trhu práce. Sprostredkovateľ zabezpečuje iba služby vzdelávacieho, simulačného a asistenčného charakteru, ktoré môžu byť užitočné pri hľadaní práce no nezabezpečujú úspech.

Odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od uzavretej zmluvy, záväznej objednávky bez udania dôvodu. Objednávateľ, ktorý sa rozhodne odstúpiť  od zmluvy, ktorú uzavrel s FromGlobe je povinný znášať storno poplatky podľa platných storno podmienok, ktoré sú súčasťou každej objednávky pobytu a zmluvy. Odstúpenie a zrušenie od zmluvy musí byť vykonané výhradne písomnou formou a následne potvrdené spoločnosťou FromGlobe o prijatí oznámenia o zrušení.

Zrušenie pobytu:

Viac ako 28 dní pred začiatkom pobytu: 150 eur – administratívny poplatok za zrušenie pobytu

27 – 14 dní pred začiatkom pobytu FromGlobe vráti objednávateľovi 70% z čiastky celého jazykového pobytu. Minimálna suma na pokrytie výdavkov FromGlobe je 350 Eur.

13 – 7 dní pred začiatkom pobytu FromGlobe vráti objednávateľovi 40% z čiastky celého jazykového pobytu. Minimálna suma na pokrytie výdavkov FromGlobe je 700 Eur.

7 – 4 deň pred začiatkom pobytu FromGlobe vráti objednávateľovi 25% z čiastky celého jazykového pobytu. Minimálna suma na pokrytie výdavkov FromGlobe je 900 Eur.

72 hodín pred pobytom – vrátené budú iba financie za transfer, prípadne príplatky za voľno-časové aktivity ak tieto poplatky neboli už vopred zabezpečené školou a nevyžadovali si platbu. V prípade , že škola už objednala službu a nie je možné poplatok vrátiť objednávateľ môže tento poplatok pripočítať k sume, ktorú si nárokujú ako poistnú udalosť. Suma za kurz a ubytovanie a iné nevyužité služby nie sú kompenzovateľné avšak môžu byť predmetom poistnej udalosti.

Po začatí jazykového kurzu objednávateľ nemá nárok na vrátenie školného, ubytovania ani iných objednaných služieb, nakoľko storno poplatky sú v plnej sume za kompletný pobyt.

Za adekvátne oznámenie o neúčasti na jazykovom pobyte sa považuje iba písomná forma a rozhoduje dátum doručenia písomnej správy spoločnosti FromGlobe.

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od svojej objednávky, pred doručením akceptačného listu, ktorý potvrdzuje jeho umiestnenie, avšak toto odstúpenie je spoplatnené sumou 50 eur.

V prípade, že objednávateľovi je doručený akceptačný list FromGlobe sa riadi uvedenými storno podmienkami. V prípade, že storno podmienky školy presahujú storno podmienky FromGlobe, tak spoločnosť FromGlobe si vyhradzuje vymožiteľnosť storno poplatku školy, ktorý má študent k nahliadnutiu on-line na webovej stránke usporiadateľa.

Zmena objednávky

V prípade, že sa objednávateľ rozhodne zmeniť svoju predošlú objednávku bude mu účtovaný registračný poplatok v hodnote 100 Eur za zmenu. Ak je objednávateľ subjektom storno poplatkov, FromGlobe sa bude riadiť platným sadzobníkom. Pri zmene, ktorá vyžaduje doplatok, objednávateľ je povinný uhradiť doplatok bezodkladne vrátane administratívneho poplatku. V prípade, že ide o krátenie pobytu FromGlobe si vyhradzuje právo navrátiť finančné prostriedky za nečerpané či zmenené služby do 90 dní po ukončení plánovaného jazykového pobytu.

Akademický rok/polrok odstúpenie od zmluvy

V prípade odstúpenia či zrušenia pobytu sa FromGlobe bude riadiť storno podmienkami jednotlivej školy, na ktorej bol pobyt rezervovaný. Storno poplatok FromGlobe o ktorý je navýšený poplatok storna školy je v prípade Akademického polroka 700 eur a akademického roka 1000 eur.

Aktuálnosť cien

Aktuálne sú ceny uvedené na internetovej stránke www.fromglobe.com/sk a v prípade nedorozumenia v kalkuláciách či ponukách platia ceny uvedené na internete, ak nie je možné nájsť ceny na webe, tak sa riadí cenami na stránke poskytovateľa kurzu.

Zmena ceny

Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť ceny pobytov a iných služieb, ktoré sa zmenili nezávisle od vôle sprostredkovateľa. Ide o ceny: kurzov, menových kurzov či iných poplatkov, ktoré by mohli ovplyvniť cenu pobytu.  Zmena ceny môže byť vykonaná ak je minimálne 30 dní do začiatku pobytu. O tejto zmene musí byť objednávateľ včas informovaný a musí mu na túto zmenu byť zaslaná dodatková faktúra.

Zmena programu

Poskytovateľ programu si vyhradzuje právo zmeniť program, uskutočniť zmeny v skladbe a mieste programu pokiaľ tieto zmeny nemajú vplyv na účel kurzu. FromGlobe za zmeny v programoch uskutočnené poskytovateľom nezodpovedá no poskytuje služby, ktoré zabezpečujú nápravu v prípade nespokojnosti so zmenami.

Reklamácia

Objednávateľ je povinný nahlásiť akékoľvek nedostatky na jazykovom programe priamo spoločnosti FromGlobe a škole písomnou formou. Týmto môže žiadať o nápravu. FromGlobe bude iniciovať prešetrenie prípadu za účelom zistenia či je sťažnosť adekvátna a v prípade, že objednávateľom namietaná skutočnosť potvrdí FromGlobe dodatočne túto situáciu bude riešiť ako oprávnenú sťažnosť a klientovi budú v prípade preukázania, že nedošlo k plneniu služby/služieb tak ako sa očakáva na základnej úrovni, tak bude navrátené finančná čiastka zodpovedajúca náhrade škody, resp. môže mu byť ponúknutý náhradný pobyt. FromGlobe si vyhradzuje právo 30 dní na získanie informácií o priebehu kurzu a služieb, ktoré podliehajú predmetu reklamácie. Po tejto 30-dňovej lehote FromGlobe písomne informuje sťažovateľa o výsledkoch prešetrenia prípadu a ak bolo preukázané pochybenie zo strany prevádzkovateľa tak FromGlobe informuje objednávateľa o ďalšom postupe. V prípade , že objednávateľ nebol uspokojený ponukou na urovnanie od FromGlobe, má právo dodatočne sa do 30 dní obrátiť priamo na usporiadateľa. Podmienkou reklamácie je potvrdenie sťažnosti poskytovateľom počas pobytu.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje poskytnuté poskytovateľom nie sú spoločnosťou FromGlobe zhromažďované ani archivované za účelom odovzdania tretej strane ale iba na účely spojené s aktivitami spoločnosti FromGlobe. FromGlobe dodržiava zásady a pravidlá bezpečného nakladania s týmito údajmi a za žiadnych okolností okrem nevyhnutných transakcií ich nesprístupňuje tretej strane.

Niektoré údaje môžu byť dočasne uložené z dôvodu procesu registrácie na jazykový program, čo znamená, že FromGlobe disponuje základnými údajmi klienta z dôvodu jeho registrácie na jazykovej škole, na kurze či pri vybavovaní víz, v prípade, že objednávateľ cestuje do krajiny kde sú víza potrebné. FromGlobe potrebuje tieto údaje najmä z dôvodu organizácie jazykového programu, či inej služby pred registráciou a počas programu. FromGlobe v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov zhromažďuje a spracováva dáta za účelom sprostredkovania služieb na základe žiadosti objednávateľa. Všetky spomenuté údaje budú zhromažďované, spracovávané a uschovávané tiež pre účely ponúkania tovaru a služieb ponúkaných spoločnosťou FromGlobe dotknutej osobe a zasielania správ obchodného charakteru prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 62 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov, a to do doby, kedy dotknutá osoba priamo a účinne zašle prevádzkovateľovi informáciu o tom, že si nepraje, aby jej boli obchodné informácie prevádzkovateľom naďalej zasielané.

Dotknutá osoba tiež súhlasí s tým, že údajom, ktoré poskytla môžu byť priradené aj ďalšie osobné údaje a takéto údaje môžu byť sumarizované a využité spoločnosťou FromGlobe na interné a štatistické účely. V prípade, že záujemca o služby poskytované spoločnosťou FromGlobe už na začiatku pri podpise zmluvy alebo objednávke vyjadrí, že odmieta udeliť súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom ponúkania tovarov a služieb spoločnosťou FromGlobe a zasielanie správ obchodného charakteru, FromGlobe bude toto rozhodnutie rešpektovať a osobné údaje budú využívané iba na nevyhnutné transakcie a operácie, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie objednanej služby.

Objednávateľ berie na vedomie, že jeho osobné údaje môžu byť prenesené do zahraničia vzhľadom na službu akú FromGlobe sprostredkuje. Osobné údaje prenesené do zahraničia môžu byť spracované inou pobočkou spoločnosti FromGlobe alebo partnerom FromGlobe, ktorý poskytuje alebo zabezpečuje objedávané služby v krajine kde má byť poskytnutá služba alebo v tranzitnej krajine, pričom tieto údaje môžu byť v nevyhnutnej miere poskytnuté aj prevádzkovateľom iných služieb, ktoré súvisia s hlavnou službou ako napríklad leteckým spoločnostiam a dopravným spoločnostiam. Tieto údaje sú prenesené a spracované a uschované iba za účelom spracovania a zabezpečenia služby. FromGlobe v prípade poskytnutia osobných údajov partnerom alebo inej strane zabezpečujúcej službu alebo časť služby poskytne objednávateľovi informáciu o identifikácii takejto strany. Záujemca taktiež berie na vedomie, že v prípade, že FromGlobe zabezpečuje službu, ktorej konanie, čerpanie alebo plnenie sa uskutočňuje mimo EU, tak že tieto krajiny môžu mať nižší stupeň ochrany a neposkytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Krajiny ktoré nezaručujú alebo neposkytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov sú zverejnené na webovej stránke úradu ochrany osobných údajov http://dataprotection.gov.sk/uoou/. Ak si klient zvolí službu, ktorá sa uskutoční v krajine, ktorá nezaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú prenesené do tejto krajiny za účelom zabezpečenia služby a tiež berie na vedomie riziko spojené s prenosom týchto údajov.

Spoločnosť FromGlobe sa zaručuje, že poskytnuté údaje budú spracovávané iba v rozsahu nevyhnutnom na sprostredkovanie objednanej služby a pre naplnenie stanoveného účelu. Zamestnanci, partneri, sprostredkovatelia ale aj poskytovatelia, ktorí spracovávajú osobné údaje na základe zmluvy so spoločnosťou FromGlobe sú povinný zaobchádzať s týmito údajmi v medziach zákona a dodržiavať mlčanlivosť a to aj po ukončení spolupráce či pracovného pomeru.

Tieto VOP sa nevzťahujú na:

Práva a povinnosti medzi objednávateľom a usporiadateľom, nakoľko služba ako predmet je poskytovaná usporiadateľom a preto sa uvedené vzťahy riadia podmienkami daného usporiadateľa.

Vzťahy medzi objednávateľom a poisťovňou a to ani v prípade ak FromGlobe sprostredkoval uzatvorenie poistnej zmluvy medzi klientom a poisťovňou. Klient je povinný sa oboznámiť s podmienkami poistnej zmluvy a jej náležitosťami ako aj podmienkami poistnej zmluvy a v prípade potreby sa obracať priamo na poisťovňu.

Práva a povinnosti medzi objednávateľom a dopravcom /leteckou spoločnosťou, autobusová a iná doprava/ kde sa uvedené vzťahy riadia podmienkami dopravcov, s ktorými sa klient je povinný oboznámiť a dodržiavať ich.

Práva a povinnosti turistických operátorov či zájazdov, ktoré aj keď boli sprostredkované spoločnosťou FromGlobe, tak klient je povinný sa oboznámiť s podmienkami zájazdov, pravidlami či obmedzeniami nakoľko uvedené vzťahy sa riadia podmienkami operátorov a usporiadateľov zájazdov. 

Práva a povinnosti súvisiace s ubytovaním, ktoré aj keď bolo sprostredkované za účasti usporiadateľa spoločnosťou FromGlobe, tak klient je povinný sa oboznámiť s podmienkami bývania, pravidlami či obmedzeniami v danom zariadení a je povinný dodržiavať pravidlá ustanovené prevádzkovateľom. Uvedené vzťahy sa riadia podmienkami prevádzkovateľov a usporiadateľov ubytovania. 

Cestovné doklady

Klient zodpovedá za originalitu svojich cestovných dokladov a berie na vedomie, že akékoľvek konanie ktoré nie je v súlade so zákonmi EU, tranzitných krajín a krajín kde má v úmysle vycestovať môžu mať odlišné pravidlá a preto je povinný si dopredu pred záväznou rezerváciou zistiť či jeho cestovný doklad je akceptovateľný a jeho doba platnosti zodpovedá zákonom danej krajiny.

Klient je povinný:

-          Skontrolovať platnosť cestovných dokladov a overiť podmienky vstupu do všetkých cieľových a tranzitných destinácii, ktoré počas zájazdu navštívia, najmä vstupné formality a vízové požiadavky vo vzťahu ku konkrétnej situácii klienta a spolucestujúcich. Klient berie na vedomie, že FromGlobe ani usporiadateľ jazykového pobytu – škola, nenesú zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú v dôsledku odmietnutia vstupu klienta či ďalších cestujúcich osôb do krajiny cieľovej alebo tranzitnej destinácie, či odmietnutia odbavenia k preprave do takej destinácie;

-          zabezpečiť si potrebné pobytové a tranzitné víza, ak nie sú súčasťou zájazdu;

-          zabezpečiť, aby klient, ako aj ďalšie cestujúce osoby spĺňali zdravotné či iné požiadavky potrebné pre cestu či pobyt vo všetkých cieľových aj tranzitných destináciách

-          mať pri sebe všetky potrebné cestovné doklady, ktoré môžu byť požadované pri vstupe/výstupe z krajiny a tiež mať pri sebe doklady na ktoré bola daná služba rezervovaná

-          splniť očkovacie a iné zdravotné predpisy v prípade ak sa vyžadujú

Poskytovateľ jazykového programu

Poskytovateľ služby jazykového kurzu sú školy, ktoré zabezpečujú poskytnutiu jazykového kurzu, ubytovania a v niektorých prípadoch aj voľno-časové aktivity. Poskytovateľ je povinný poskytnúť túto službu ako ju opisuje na svojich webových stránkach a v trvaní aké uvádza.

Sprostredkovanie pobytu

Sprostredkovateľom je FromGlobe, ktorý vystupuje ako prostredník v procese sprostredkovania zmluvy medzi školou a jednotlivcom. Objednávateľ si objednáva u spoločnosti FromGlobe službu, ktorej obsahom je sprostredkovanie výučby jazyka na jazykovej škole v zahraničí, pričom poskytuje informácie o škole v materinskom jazyku objednávateľa. FromGlobe nie je vlastníkom ani obstarávateľom služby a nie je zodpovedný za konanie obstarávateľa. FromGlobe sprostredkováva informácie o jazykovom kurze, ubytovaní, transfere, doprave, poistení a iných službách spojených s pobytom a účelom konania FromGlobe je informovanosť konečného zákazníka a obstarávateľa služby o obojstrannom vývoji v používaných jazykoch aby sa prekonala jazyková bariéra.

Objednávateľ

Objednávateľ je osoba, ktorá prejaví záujem o sprostredkovanie služby/služieb a v súlade s podmienkami FromGlobe. Je povinný oboznámiť sa s podmienkami sprostredkovateľa a poskytovateľa a zaslaním záväznej objednávky súhlasí s danými podmienkami. Objednávateľ po zaplatení má nárok na čerpanie služieb, ktoré si objednal v rozsahu akom boli rezervované a uhradené.

Kontakt

Záujem pred rezerváciou EC Malta

Záujem pred rezerváciou

Kontaktný formulár

ITF win language travel

ITF-súťaž stvrtok

Registrácia

*zvyčajne meno a priezvisko rodiča
*zvyčajne kontakt na rodiča

Zaujem Junior-LKS

Zaujem Juniors-PBT

Nezáväzná kalkulácia

Otazka

Junior kalkulácia

Registrácia JR

*zvyčajne meno a priezvisko rodiča
*zvyčajne kontakt na rodiča